วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2552

การตรวจสภาพรถ (ตรอ.)  Tel.02-9204500


การตรวจสภาพรถ (ตรอ.)  
ตรวจสภาพรถยนต์ (ตรอ.)มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและลดมลภาวะ
อันเกิดจากรถ รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
ก่อนนำไปใช้งานโดยกำหนดให้
รถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป และ
รถยนต์ที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป
จะต้องผ่านการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน
จึงจะสามารถต่อภาษีประจำปีได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น